Links
Comment on page

Hàm gửi tin Zalo Tư Vấn dạng Button

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendZaloFollowerMessage_V5_post_json/' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=asfgp2dj1kt4kbg1yzuo35ky' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{ApiKey}",
"SecretKey": "{SecretKey}",
"OAID": "{OAID}",
"CallbackUrl": "{CallbackUrl}",
"Payload": {
"recipient": {
"user_id": "{user_id}"
},
"message": {
"text": "{text}",
"attachment": {
"type": "template",
"payload": {
"buttons": [
{
"title": "{title}",
"payload": {
"url": "{url}"
},
"type": "oa.open.url"
},
{
"title": "{title}",
"type": "oa.query.show",
"payload": "{payload}"
},
{
"title": "{title}",
"type": "oa.query.hide",
"payload": "{payload}"
},
{
"title": "{title}",
"type": "oa.open.sms",
"payload": {
"content": "{content}",
"phone_code": "{phone_code}"
}
},
{
"title": "{title}",
"type": "oa.open.phone",
"payload": {
"phone_code": "{phone_code}"
}
}
]
}
}
}
}
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản.
SecretKey *
Secretkey của tài khoản.
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
User_id *
Userid cần gửi đến, đây là userid của zalo.
Content *
Nội dung tin nhắn Lưu ý: Khi gửi dạng tin nhắn này khách hàng vui lòng liên hệ cho nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ về content.
Template_type *
Loại template
Elements *
  • Tittle: mô tả của action.
  • Default_action - Type oa.open.url: Url sẽ được mở trong ứng dụng Zalo khi người quan tâm bấm vào action - Type oa.open.sms: Khi người quan tâm click vào action, cửa sổ sms trên điện thoại của người quan tâm sẽ được mở với 2 thông tin sẵn có là phone code và nội dung tin nhắn trong data. - Type oa.query.hide: Payload là một chuỗi ký tự ví dụ “#eSMS”. Khi người quan tâm bấm vào action, hệ thống sẽ gửi một tin nhắn có nội dung chứa trong data từ người quan tâm đến Official Account. Tin nhắn này sẽ bị ẩn trên cửa sổ chat trên máy của người quan tâm. - Type oa.query.show: Payload là một chuỗi ký tự ví dụ “#eSMS”. Khi người quan tâm bấm vào action, hệ thống sẽ gửi một tin nhắn có nội dung chứa trong data từ người quan tâm đến Official Account. Tin nhắn này sẽ hiện trên cửa sổ chat trên máy của người quan tâm. - Type oa.open.phone: Khi người quan tâm click vào action, cửa sổ call trên điện thoại của người quan tâm sẽ được mở với thông tin số điện thoại là giá trị của phone_code.
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn này.
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.