Links
Comment on page

Hàm gửi tin Zalo Giao dịch

curl --location 'http://rest.esms.vn/mainservice.svc/json/SendZaloFollowerMessage_V5_post_json/' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=vhuwzz3ye4h3b34uwlel31b1; ASP.NET_SessionId=vhuwzz3ye4h3b34uwlel31b1' \
--data '{
"ApiKey": "{ApiKey}",
"SecretKey": "{SecretKey}",
"OAID": "{OAID}",
"CallbackUrl": "{CallbackUrl}",
"Sandbox":0,
"Payload": {
"recipient": {
"user_id": "{user_id}"
},
"message": {
"attachment": {
"type": "template",
"payload": {
"template_type": "{template_type}",
"language": "{language}",
"elements": [
{
"image_url": "{image_url}",
"type": "banner"
},
{
"type": "header",
"content": "{content}",
"align": "{align}"
},
{
"type": "text",
"align": "{align}",
"content": "{content}"
},
{
"type": "table",
"content": [
{
"value": "{value}",
"key": "{key}"
},
{
"value": "{value}",
"key": "{key}"
},
{
"style": "{style}",
"value": "{value}",
"key": "{key}"
},
{
"value": "{value}",
"key": "{key}"
},
{
"value": "{value}",
"key": "{key}"
},
{
"value": "{value}",
"key": "{key}"
}
]
},
{
"type": "text",
"align": "{align}",
"content": "{content}"
}
],
"buttons": [
{
"title": "{title}",
"image_icon": "{image_icon}",
"type": "oa.open.url",
"payload": {
"url": "{url}"
}
},
{
"title": "{title}",
"image_icon": "{image_icon}",
"type": "oa.query.show",
"payload": "{payload}"
},
{
"title": "{title}",
"type": "oa.open.sms",
"payload": {
"content": "{content}",
"phone_code": "{phone_code}"
}
},
{
"title": "{title}",
"image_icon": "{image_icon}",
"type": "oa.open.phone",
"payload": {
"phone_code": "{phone_code}"
}
}
]
}
}
}
}
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Text
ApiKey *
ApiKey của tài khoản.
SecretKey *
Secretkey của tài khoản.
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
user_id *
userid cần gửi đến, đây là userid của zalo.
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn này.
template_type*
Loại template: 1. transaction_billing 2. transaction_order 3. transaction_reward 4. transaction_contract 5. transaction_booking 6. transaction_membership 7. transaction_event 8. transaction_transaction 9. transaction_account 10. transaction_internal 11. transaction_partnership 12. transaction_education 13. transaction_rating
language
Ngôn ngữ sử dụng của tin Giá trị nhận vào:
  • language = VI
hoặc
  • language = EN
Khi chọn ngôn ngữ các nội dung mặc định của mẫu tin sẽ chuyển sang ngôn ngữ tương ứng
image_url*
Đường link hình ảnh đính kèm.
align
Chấp nhận 3 giá trị
  • left (hoặc để trống): canh lề bên trái
  • center: canh lề giữa
  • right: canh lề bên phải
table*
Cấu trúc 1 phần tử trong table là: { "key": "giá trị của key" // maxlength = 25 "value": "giá trị của value" // maxlength = 100 } Trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 phần tử dưới đây: VI: { "key": "Mã..." // bắt đầu là "Mã", dùng định danh người nhận "value": "Giá trị tự do" }
EN: { "key": "...Code..." // bắt buộc có chứa "Code" trong key "value": "Giá trị tự do" } Hoặc: VI:
{ "key": "Tên khách hàng" // key có giá trị cố định "Tên khách hàng" "value": "Giá trị tự do" }
EN:
{ "key": "Customer Name" // key có giá trị cố định "Customer Name" "value": "Giá trị tự do" } Key “Trạng thái” / “Status” là key duy nhất hiện tại được phép sử dụng tham số “Style”: VN: { "key": "Trạng thái" // key có giá trị cố định "Trạng thái" "value": "Giá trị tự do" "style": "yellow" // Giá trị hợp lệ: green, blue, yellow, red, grey }
EN: { "key": "Status" // key có giá trị cố định "Status" "value": "Giá trị tự do" "style": "yellow" // Giá trị hợp lệ: green, blue, yellow, red, grey } ****Lưu ý: có thể khai báo thêm tối đa 5 phần tử tùy ý.
button
Có thể thêm tối đa 4 dòng
Sandbox
Môi trường test thử nghiệm
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "868e87t4dd7e4166b66534dd18f9d63a174"
}
Trường kết quả
Ý nghĩa
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.