Links
Comment on page

Hàm gửi tin Zalo Follower dạng Yêu cầu thông tin người dùng

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendZaloFollowerMessage_V5_post_json/' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=qvprszqzkp5ocznen3koqgko' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{ApiKey}",
"SecretKey": "{SecretKey}",
"OAID": "{OAID}",
"CallbackUrl":"{CallbackURL}",
"Payload": {
"recipient": {
"user_id": "{UserID}"
},
"message": {
"attachment": {
"type": "template",
"payload": {
"template_type": "request_user_info",
"elements": [
{
"title": "{Title}",
"subtitle": "{Subtitle}",
"image_url": "{ImageURL}"
}
]
}
}
}
}
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản.
SecretKey *
Secretkey của tài khoản.
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
User_id *
Userid cần gửi đến, đây là userid của zalo.
Title*
Tiêu đề hiển thị của template Lưu ý: Hỗ trợ tối đa 100 ký tự
Subtitle*
Tiêu đề phụ của template Lưu ý: Hỗ trợ tối đa 500 ký tự
ImageUrl*
Link hình ảnh, chấp nhận link đuôi PNG và JPG
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn này.
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "f829b7a6687e4a9282f2a02e157fc40386"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.