Links
Comment on page

Hàm gửi tin nhắn ZNS mỗi khách hàng một nội dung

Giải pháp Multi-Channel Messaging API cho phép bạn gửi tin nhắn đến khách hàng đi qua các kênh giao tiếp khác nhau như Zalo, SMS, Viber theo các thứ tự ưu tiên.
{
"ApiKey": "{ApiKey}",
"SecretKey": "{SecretKey}",
"TempID": "{TempID}",
"Data": [
{"Phone":"{Phone}","Params":["value1","value2","value3"]},
{"Phone":"{Phone}","Params":["value1","value2","value3"]},
{"Phone":"{Phone}","Params":["value1","value2","value3"]}
],
"SendDate":"{SendDate}",
"OAID":"{OAID}",
"CallbackUrl":"{CallbackUrl}"
}
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Phone *
Số điện thoại người nhận
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn.
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
TempID *
Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS
SendDate
Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss
Params *
Giá trị cần truyền cho các biến trong Template *Lưu ý:
  1. 1.
    Các tham số truyền vào phải đúng thứ tự như template bạn đăng ký
  2. 2.
    Nếu tham số trùng nhau chỉ cần truyền vào một tham số
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"Message": "Sucess",
"TotalSuccess": 2,
"detail": [
{
"CodeResult": "100",
"Phone": "{Phone}",
"SMSID": "a037b928-cb7e-4bfc-bdf9-0286318163aa264"
},
{
"CodeResult": "100",
"Phone": "{Phone}",
"SMSID": "b83ff06e-8989-4b0d-818e-795b96699e86264"
}
]
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.