Links
Comment on page

Hàm gửi tin nhắn ZNS dạng X-Form

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post/' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'Apikey={Apikey}' \
--data-urlencode 'SecretKey={SecretKey}' \
--data-urlencode 'Phone={Phone}' \
--data-urlencode 'Content={Content}' \
--data-urlencode 'Smstype={Smstype}' \
--data-urlencode 'OAID={OAID}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Phone *
Số điện thoại người nhận.
ApiKey *
ApiKey của tài khoản.
SecretKey *
Secretkey của tài khoản.
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
Content *
Nội dung tin nhắn sẽ được gửi full content. Lưu ý: Khi gửi dạng tin nhắn này khách hàng vui lòng liên hệ cho nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ về content.
Smstype *
Loại tin nhắn: 24: Zalo ưu tiên 25: Zalo bình thường
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.