Links
Comment on page

Hàm gửi tin nhắn MultiChanel

Giải pháp Multi-Channel Messaging API cho phép bạn gửi tin nhắn đến khách hàng đi qua các kênh giao tiếp khác nhau như Zalo, SMS, Viber theo các thứ tự ưu tiên.
curl --location --request POST 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/MultiChannelMessage/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=mhcur4ewhxeqmqv1jj2qsb23' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{ApiKey}",
"SecretKey": "{SecretKey}",
"Phone": "{Phone}",
"Channels": [
"zalo",
"sms"
],
"Data": [
{
"TempID": "{TempID}",
"Params": ["param1","param2","param3",....],
"OAID": "{OAID}",
"campaignid": "{campaignid}",
"CallbackUrl": "{CallbackUrl}",
"RequestId":"{{RequestId}}"
},
{
"Content": "{Content}",
"IsUnicode": {IsUnicode},
"SmsType": {SmsType},
"Brandname": "{Brandname}",
"CallbackUrl": "{CallbackUrl}"
}
]
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
Phone *
Số điện thoại nhận tin
Params *
Giá trị cần truyền cho các biến trong Template *Lưu ý:
  1. 1.
    Các tham số truyền vào phải đúng thứ tự như template bạn đăng ký
  2. 2.
    Nếu tham số trùng nhau chỉ cần truyền vào một tham số
TempID *
Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
RequestId
ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: RequestId=123456
campaignid
Tên chiến dịch gửi tin, tối đa 254 ký tự
RequestId
ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: RequestId=123456
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn.
Content *
Nội dung tin nhắn
IsUnicode
Gửi tin nhắn có dấu 0: Gửi tin không dấu 1: Gửi tin nhắn có dấu
Brandname *
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
SmsType *
2: Tin CSKH
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.