Links
Comment on page

Hàm gửi tin nhắn Viber dạng POST

Cho phép bạn gửi tin nhắn đến số điện thoại đang sử dụng Viber
Tin mẫu Viber
curl --location 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/Send_Multiple_Sms_OTT/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=4nga3iwpro5vka3xffydrsgq' \
--data '{
"ApiKey": "{{ApiKey}}",
"Brandname": "{{Brandname}}",
"Content": "{{Content}}",
"IsSandBox": "0",
"OttImgUrl": "{{OttImgUrl}}",
"OttLabel": "{{OttLabel}}",
"OttUrl": "{{OttUrl}}",
"Phones": ["{{Phone}}"],
"SecretKey": "{{SecretKey}}",
"CallbackUrl":"{{CallbackUrl}}",
"SmsType": "23"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
SmsType *
Loại tin nhắn 23: Tin nhắn OTT Viber
OTTUrl
Đường dẫn tên nút
OTTImgUrl
Đường dẫn hình ảnh
Phones *
Số điện thoại người nhận
Content *
Nội dung gửi đến người nhận
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
Brandname *
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
OTTLabel
Tên nút
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn.
IsSandBox
Môi trường test thử nghiệm
  • Lưu ý: Tin nhắn OTT có thể có các lựa chọn sau: - OTTUrl – OTTImgUrl – Content – OTTLabel - Content – OTTLabel – OTTUrl - OTTImgUrl - Content
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "f3c18a391c6e4cab832216825048b8f9"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.