Links
Comment on page

Gửi tin Quảng cáo (TypeSMS 1)

API dùng để gửi tin Quảng cáo đến khách hàng. Mỗi request tối thiểu 30 số để được duyệt tin và tối đa 5000 số.
curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data-raw '<RQST>
<APIKEY>{APIKEY}</APIKEY>
<SECRETKEY>{SECRETKEY}</SECRETKEY>
<CONTENT>{CONTENT}</CONTENT>
<SMSTYPE>1</SMSTYPE>
<BRANDNAME>{BRANDNAME}</BRANDNAME>
<CONTACTS>
<CUSTOMER><PHONE>{PHONE}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{PHONE}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{PHONE}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{PHONE}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{PHONE}</PHONE></CUSTOMER>
</CONTACTS>
</RQST>'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
APIKEY *
ApiKey của tài khoản
SECRETKEY *
Secretkey của tài khoản
CONTENT *
Nội dung tin nhắn
SMSTYPE *
Loại tin nhắn 1: Tin quảng cáo
BRANDNAME *
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
PHONE *
Số điện thoại nhận tin nhắn.
SENDDATE
Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss
CALLBACKURL
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.