Links
Comment on page

Gửi tin Chăm sóc khách hàng (TypeSMS 2) dạng GET

  • HTTP request URL: http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?Phone={Phone}&Content={Content}&ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&IsUnicode={IsUnicode}&Brandname={Brandname}&SmsType={SmsType}&CallbackUrl={CallbackUrl}&RequestId={RequestId} Method: GET
curl --location -g --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?Phone={Phone}&Content={Content}&ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&IsUnicode={IsUnicode}&Brandname={Brandname}&SmsType={SmsType}&CallbackUrl={CallbackUrl}&RequestId={RequestId}&SendDate=2022-08-03 10:00:00' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=4zhxi2iaxcyqrlooff2u3vj1'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Phone *
Số điện thoại nhận tin
Content *
Nội dung tin nhắn
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
Unicode
Gửi nội dung có dấu 1: Có dấu 0: Không dấu
Brandname *
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
SmsType *
Loại tin nhắn 2: Tin CSKH
CallbackUrl
Kết quả tin nhắn eSMS trả về
RequestId
ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: requestid=123456
SendDate
Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss
SandBox
1: Tin thử nghiệm, không gửi tin nhắn, chỉ trả về kết quả SMS, tin không lưu hệ thống và không trừ tiền. 0: Không thử nghiệm, tin đi thật.
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.