Links
Comment on page

Hàm đăng ký template ZNS

Đây là hàm dùng để đăng ký template ZNS
  • HTTP request URL: http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/RegisZNSTemplateJson/ Method: POST Content Type: application/json
  • Request mẫu
curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/RegisZNSTemplateJson/' \
--header 'Content-Type: application/json'
--data-raw '{
"ApiKey":"ApiKey",
"SecretKey":"SecretKey",
"Content":"Content",
"ImageUrl":"ImageURL",
"CTA1":"CTA 1",
"CTA2":"CTA 2",
"OAID":"OAID",
"SmsType":"smstype",
"CallbackUrl":"CallbackUrl"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
Content *
Nội dung mẫu của template cần đăng ký
ImageURL *
Link hình ảnh LOGO OA, chấp nhận link đuôi PNG, kích thước 400x69, tách nền màu nền đen hoặc trắng.
CTA 1
Link CTA thứ nhất
CTA 2
Link CTA thứ hai
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
SmsType*
24: khi đăng ký template zalo ưu tiên 25: khi đăng ký template zalo bình thường
CallbackUrl
Link nhận trạng thái template đăng ký 0: Đăng ký thất bại. 1: eSMS tiếp nhận thành công. 2: Đăng ký thành công.
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "ViHAT is censoring trademark ownership",
"ServicePreviewId": 52330
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
CodeResult
Kết quả của Request
ErrorMessage
Thông báo kết quả trả về
ServicepreviewId
ID template yêu cầu đăng ký