Links
Comment on page

Hàm đăng ký template SMS

Đây là hàm dùng để đăng ký template ZNS
curl --location 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SubServicePreviewJson/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{{ApiKey}}",
"AssetsUrl": "{{AssetsUrl}}",
"Brandname": "{{Brandname}}",
"CallbackUrl": "{{CallbackUrl}}",
"Content": "{{Content}}",
"IsUnicode": "0",
"CustomerEmail": "{{CustomerEmail}}",
"CustomerName": "{{CustomerName}}",
"CustomerPhone": "{CustomerPhone}}",
"SecretKey": "{{SecretKey}}",
"ServiceType": 2,
"SmsType": {{SmsType}}
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
Content *
Nội dung mẫu của template cần đăng ký Ví dụ: {Biến:Số lượng ký tự mong muốn}
AssetsUrl
Là đường dẫn để tài 1 tài liệu nào đó ở server của đối tác. tài liệu này phục vụ cho việc xác thực đăng ký.
Brandname *
BrandName cần đăng ký template (lưu ý: Brandname này phải được add vào tài khoản thì mới đăng ký được)
IsUnicode
Đăng ký nội dung có dấu 1: Có dấu 0: Không dấu
CustomerEmail
Email tài khoản KH cuối cần đăng ký brandname
CustomerName
Số điện thoại KH cuối cần Đăng ký brandname
CustomerPhone
CustomerPhone
ServiceType *
ServiceType = 2 là đăng ký Template CSKH hoặc Cố định giá rẻ
SmsType *
2: khi đăng ký template CSKH 8: khi đăng ký template Cố định giá rẻ
CallbackUrl
Sẽ nhận kết quả trả về của eSMS sau khi yêu cầu đăng ký template. 0: Đăng ký thất bại. 1: eSMS tiếp nhận thành công. 2: Đăng ký thành công.
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "ViHAT is moderating your template",
"ServicePreviewId": 52353
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
CodeResult
Kết quả của Request
ErrorMessage
Thông báo kết quả trả về
ServicepreviewId
ID template yêu cầu đăng ký