Links
Comment on page

Hàm gencode V5

Khác với gencode v4, gencode v5 sẽ là multichanel. Nếu tin ZNS thất bại sẽ về tin nhắn SMS brandname với cùng một mã OTP.
curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMessageAutoGenCode_V5' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=nsvdja0b4rcfjf1o4szjxno0' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{ApiKey}",
"Phone": "{Phone}",
"TimeAlive": "{TimeAlive}",
"SecretKey": "{SecretKey}",
"MultiChannelTempId": "{MultiChannelTempId}",
"TypeId":"{TypeId}"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Phone
Số điện thoại nhận tin
ApiKey
ApiKey của tài khoản
SecretKey
Secretkey của tài khoản
TimeAlive
Thời gian hiệu lực của mã code. Đơn vị tính: Phút. Giới hạn từ 2 phút đến 15 phút
MultiChannelTempId
Id do ViHAT cung cấp. Khi muốn sử dụng hàm này tài khoản của bạn phản có OA ZNS và brandname. Bạn cung cấp tempid của ZNS và template của tin SMS.
Type
1: Chỉ tạo ra mã Code 2: Tạo ra và gửi tin nhắn về máy
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.