Links
Comment on page

Hàm gencode V4

Hàm cho phép bạn gọi API tự động tạo ra mã code OTP và sau đó gửi đến người dùng bằng brandname. Với OTP code là ngẫu nhiên. Phần code này do ViHAT xử lí.
curl --location -g --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMessageAutoGenCode_V4_get?Phone={Phone}&ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&TimeAlive={TimeAlive}&NumCharOfCode={NumCharOfCode}&Brandname={Brandname}&Type=2&message={Content}&IsNumber=0'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Phone
Số điện thoại nhận tin
ApiKey
ApiKey của tài khoản
SecretKey
Secretkey của tài khoản
TimeAlive
Thời gian hiệu lực của mã code. Đơn vị tính: Phút. Giới hạn từ 2 phút đến 15 phút
NumCharOfCode
Số lượng ký tự của mã code. Mặc định khi không truyền là 6 ký tự
Brandname
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
Type
2: Gửi chăm sóc khách hàng
message
Nội dung tin nhắn Thay thế mã code OTP bằng {OTP} - Ví dụ: Muốn nhận tin nhắn về máy với nội dung: "686868 la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban". Thì ở mục message truyền: "{OTP} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban".
IsNumber
0: code chứa chữ và số 1: code chỉ chứa số
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.