Links
Comment on page

Hàm check code

Hàm cho phép bạn gọi API check code xem đã sử dụng, hết hạn.
curl --location --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/CheckCodeGen_V4_get?Phone={Phone}&ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&Code={Code}' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=nsvdja0b4rcfjf1o4szjxno0'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey
ApiKey của tài khoản
SecretKey
Secretkey của tài khoản
Phone
Số điện thoại người nhận code
Code
Mã code cần check
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"ErrorMessage": "0901888484, Content: Success!"
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
100
Code hợp lệ
117
Code không hợp lệ hoặc đã được sử dụng