Links
Comment on page

Hàm lấy trạng thái template Rating

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetRating/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=ghob0j1dr00pujmvzhk5w4nk' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{ApiKey}}",
"SecretKey": "{{SecretKey}}",
"OAID": "......",
"TemplateID": "......",
"FromTime": "2022/08/01",
"ToTime": "2022/08/31",
"Offset":"0",
"Limit":"10"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
TemplateID *
Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS
FromTime *
Thời gian bắt đầu lấy đánh giá
ToTime *
Thời gian kết thúc lấy đánh giá
Offset *
Lấy bắt đầu từ đánh giá thứ bao nhiêu
Limit *
Số lượng đánh giá cần xem
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"Data": [
{
"feedbacks": [
"Nhân viên tư vấn nhiệt tình, thái độ vui vẻ, dễ thương",
"Chính sách hỗ trợ rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu",
"Chất lượng sản phẩm rất tốt",
"Giao hàng nhanh",
"Dịch vụ chăm sóc rất tốt"
],
"msgId": "5dcf84fe1fd8bd85e4ca",
"note": "",
"rate": 5,
"submitDate": "1659750276218",
"trackingId": ""
}
],
"Total": 1
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
feedbacks
Tổng số tin được gửi trong ngày
msgId
SmsId của zalo
note
Ghi chút của khách hàng cho đánh giá
rate
Số sao khách hàng đánh giá
submitDate
submitDate: Thời điểm khách hàng submit đánh giá. Biến submitDate sẽ có giá trị trong khoảng thời gian từ from_time đến to_time (được truyền vào từ request). Lưu ý: Tính theo timestamp (millisecond).
trackingId
Tracking ID từ phía đối tác truyền vào khi gửi ZNS
Total
Tổng số lượt đánh giá